پایگاه دانش نارین گیمز

Knowledge base

جواب بازی آمیرزا مرحله 1-200

جواب بازی آمیرزا مرحله 1-200

دوستان عزیز!

جواب بازی آمیرزا مرحله 1-200 تقدیم شما همراهان دیجی بازی می شود.

برای آسانتر پیدا کردن مراحل مورد نظر شما، هر 200 مرحله از جواب بازی آمیرزا را در قالب یک پست ارائه کرده ایم.

 .در پست های قبلی بازی آمیرزا را به شما عزیزان معرفی کردیم و حالا جواب های کامل بازی آمیرزا را برایتان آماده کرده ایم

با دیجی بازی همراه باشید.

برای مقایسه کلی تمام بازی های حدس کلمات اینجا کلیک کنید

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۱-۴۰۰

جواب بازی آمیرزا مرحله 401-600

جواب بازی آمیرزا مرحله 601-800

جواب بازی آمیرزا مرحله 801-1000

جواب بازی آمیرزا مرحله 801-1000

 

برای دانلود آخرین آپدیت بازی آمیرزا اینجا کلیک کنید.

جواب بازی آمیرزا مراحل 1-50

۱- سگ، سنگ

۲- زن، گز، زنگ

۳- آش، آتش

۴- کاخ، خاک

۵- هوا، آهو

۶- پتو، توپ

۷- ری، شر، ریش، شیر

۸- فک، شک، کش، کف، کفش، کشف

۹- رخ، سر، رس، خر، سرخ، خرس

۱۰- بد، آب، باد، ادب، ابد

۱۱- دکل، کلید

۱۲- دیس، سفید

۱۳- حفظ، حفاظ، حافظ

۱۴- پری، پیر، پنیر

۱۵- شنا، آشنا

۱۶- میل، لیمو

۱۷- یاس، سایه، سیاه

۱۸- باز، بازی، زیبا

۱۹- آدم، دما، دام، مداد

۲۰- بنا، تاب، نبات

۲۱- رنج، برج، برنج

۲۲- مشک، شکم، تشک، تمشک

۲۳- رمز، رزم، مرز، ترمز

۲۴- ریل، یار، ریال

۲۵- کلم، ملک، ملکه، کلمه

۲۶- پاک، پتک، پاکت

۲۷- هنر، رهن، قرن، نهر، نقره

۲۸- شال، بال، بلا، بالش

۲۹- آهک، کوه، کاه، کاوه، کاهو

۳۰- میخ، خیر، مریخ، خمیر

۳۱- تاس، مات، ستم، ماست، تماس

۳۲- توپ، سوپ، پتو، سوت، پوست

۳۳- آهن، نگاه، گناه، آهنگ

۳۴- رود، دور، گود، گرد، گور، گردو

۳۵- آتش، شتر، ترش، رشت، تار، ارتش، تراش

۳۶- سال، سیل، گیلاس

۳۷- شاه، شنا، شانه، شاهین

۳۸- وان، نفس، فانوس

۳۹- زین، بیل، لیز، زنبیل

۴۰- دست، دشت، تشک، شکست، دستکش

۴۱- دین، دنیا، امید، دامن، میدان

۴۲- بام، ماه، بیمه، ماهی، بامیه

۴۳- بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی

۴۴- سیم، اسم، نسیم، سینما، سیمان

۴۵- ساز، گاز، ارز، راز، گرز، گراز، زاگرس

۴۶- سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی

۴۷- گلو، هلو، لوله، گلوله

۴۸- ریز، شیر، ریش، شیار، شیراز

۴۹- کوه، هوش، کشو، شکوه، کاوه، کاهو، هواکش

۵۰- کلم، میل، سیم، ملک، سیل، کلسیم

 

جواب بازی آمیرزا مراحل 51-100

۵۱- بنا، آبان، انبر، انار، باران، انبار

۵۲- راه، ابر، بره، ابرو، بهار، روباه

۵۳- کار، تار، ترک، کتان، کنار، کارت، تانک، تانکر

۵۴- بوس، سکو، اسب، سبک، باک، واکس، کاسب، کابوس

۵۵- باغ-چاه-بچه-باغچه

۵۶- پری- پدر-پیر-پیدا-پراید

۵۷- آجر، برج، باج، ابرو، جواب، جارو، جوراب

۵۸- تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیت

۵۹- تره، هرات، تنها، تهران، ترانه

۶۰- آخر، خطا، خار، خطر، خاطره

۶۱- اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب

۶۲- تیز، زیپ، پیاز، پیتزا

۶۳- شور، خوش، رخش، گور، گوش، خرگوش

۶۴- وان، آلو، ویلا، وانیل، لیوان

۶۵- سرب، برس، سبز، ساز، بارز، سراب، سرباز، بازرس

۶۶- بره، خبر، خزر، خبره، برزخ، خربزه

۶۷- سکو، سرو، عکس، کور، عروس، عروسک

۶۸- تیر، تاب، ترب، تبر، ربات، تایر، باتری

۶۹- کشو، کال، شال، لواش، لواشک

۷۰- پری، پسر، سپر، پیر، سیر، ساری، اسیر، پاریس

۷۱- سطل، طلا، سال، سالن، سلطان

۷۲- بارز، آزار، ابزار، بازار

۷۳- خیر، آخر، خار، خبر، خیار، خراب، بخار، بخاری

۷۴- هوش، آشوب، شهاب، باهوش

۷۵- بدن، بند، نبرد، برده، رنده، نرده، بندر، برنده

۷۶- خنگ، رنگ، چرخ، چنگ، خرچنگ

۷۷- آجر، جان، جاری، نجار، ناجی، ارنج، انجیر

۷۸- نصب، بنا، بانو، صابون

۷۹- شال، شور، شورا، واشر، لواش، شلوار

۸۰- هند، دین، دنیا، آینه، دهان، دانه، آینده، ناهید

۸۱- گرد، کند، رنگ، درک، گردن، کرگدن

۸۲- سکه، کال، لکه، کلاس، کلاه، هلاک، کاسه، اسکله

۸۳- بچه، چرب، چتر، تبر، ترب، تره، تربچه

۸۴- دفن، سند، نفس، داس، فساد، اسفند

۸۵- شام، شنا، ماش، منشی، ماشین، نمایش

۸۶- لگن، گلو، لنگ، گاو، الگو، انگل، واگن، النگو

۸۷- نور، سوت، ترس، تور، ستون، تونس، تنور، سنتور

۸۸- نمد، چمن، نادم، دامن، چمدان

۸۹- مال، اسم، سالم، سلام، اسلام، الماس

۹۰- کود، کشو، کدو، دوش، دود، دودکش

۹۰- کود، کشو، کدو، دوش، دود، دودکش

۹۱- برس، سرب، هراس، سراب، بهار، سهراب

۹۲- شال، آتش، تشک، کال، کاشت، تلاش، شکلات

۹۳- مهم، سمج، سهم، جسم، مجسمه

۹۴- پاک، نیک، پیک، پیکان

۹۵- کمر، مار، کرم، نرم، نمک، کار، کنار، کمان، رمان، کرمان

۹۶- تاس، ترس، هراس، راست، هرات، ستاره

۹۷- تور، اتو، روز، زور، آرزو، تراز، وزارت، ترازو

۹۸- باک، رکاب، کبیر، کاری، باریک

۹۹- نور، روان، بانو، ابرو، انبر، نوار، بوران، روبان

۱۰۰- نشر، رنج، شرط، جشن، شطرنج

 

جواب بازی آمیرزا مراحل 101-150

۱۰۱- چاه، چاپ، پره، چهار، چاره، پارچ، پارچه

۱۰۲- لبو، وام، بام، مبل، بوم، مال، آلبوم

۱۰۳- دور، رود، دلار، دارو، داور، اردو، لودر، دلاور

۱۰۴- قله، لقب، قلب، قبله، قبیله

۱۰۵- کور، سکو، نور، نوک، نوکر، کنسرو

۱۰۶- قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، قالی، بقالی

۱۰۷- دیو، دیر، داور، یاور، رویا، دریا، دارو، اردو، رادیو، دیوار

۱۰۸- کنج، جنگ، جشن، گنج، گنجشک

۱۰۹- رنج، جان، نجار، روان، نوار، جارو، جوان، جانور

۱۱۰- دکه، درک، شهر، کره، شکر، شهرک، درشکه

۱۱۱- گره، رنگ، سنگ، سرنگ، نرگس، سنگر، سرهنگ، گرسنه

۱۱۲- سفت، سفر، راست، فرات، فارس، افسر، سفارت

۱۱۳- نرم، سند، رسم، مرد، نمد، دسر، درس، سرد، سمندر

۱۱۴- باج، زوج، بازو، جواب، جواز، بازجو

۱۱۵- ریه، دیه، دیر، دایه، دریا، دهیار، دایره

۱۱۶- گرم، مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس

۱۱۷- جان، جنس، باج، سنجاب

۱۱۸- کوه، کشو، هوش، کفش، کشف، شکوه، شکوفه

۱۱۹- ترک، تیر، کتری، کبیر، برکت، تبریک، کبریت

۱۲۰- حال، سلاح، ساحل، اسلحه

۱۲۱- مزد، دامن، نماز، زمان، نادم، نامزد

۱۲۲- زجر، زین، ریز، رنج، زنجیر

۱۲۳- درد، خدا، داد، خرد، خرداد، رخداد

۱۲۴- مشک، ماش، کرم، شکم، کمر، شام، شکر، شکار، مراکش

۱۲۵- صفا، اصل، فال، فصل، فاصله

۱۲۶- پیر، پری، زور، پرز، روز، زیپ، وزیر، پرویز، پیروز

۱۲۷- لحن، لنز، نوح، وزن، زحل، حلزون

۱۲۸- بشر، شتر، شهر، رشت، ترش، رشته، شهرت، شربت، بهشت، برشته

۱۲۹- اتو، سوت، تور، سوار، راست، راسو، اورست، روستا

۱۳۰- وزن، وام، موز، زانو، زمان، نماز، آزمون

۱۳۱- متن، مات، توان، وانت، تومان، مانتو

۱۳۲- موش، شهر، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور

۱۳۳- گاو، گوی، واگن، گونی، یوگا، گونیا

۱۳۴- نگاه، بانگ، گناه، آهنگ، انبه، بنگاه

۱۳۵- شخم، شاخ، خشم، خام، اخم، موش، خوش، خاموش

۱۳۶- درون، روان، نادر، نوار، دوران، اروند

۱۳۷- سیل، سیب، لباس، آسیب، سبیل، ابلیس، سیلاب

۱۳۸- باد، ادب، ابد، بام، آباد، بادام

۱۳۹- رنگ، برگ، انبر، گران، بانگ، نگار، آبرنگ

۱۴۰- صوت، وصیت، تصور، صورت، تصویر، صورتی

۱۴۱- نرم، مرض، ضامن، رمان، رمضان

۱۴۲- مات، ستم، تماس، ماست، مساحت، تمساح

۱۴۳- بام، امیر، مربی، مربا، بیمار

۱۴۴- موش، نوش، دوش، شنود، دشمن، دمنوش

۱۴۵- دین، قند، نقد، دنیا، قنادی

۱۴۶- کور، نوک، نوکر، کنار، کارون

۱۴۷- گدا، لنگ، لگن، لگد، انگل، گلدان

۱۴۸- ترک، ریه، کره، تیره، کتری، تکیه، ترکیه

۱۴۹- وزن، زین، تیز، زینت، ونیز، زیتون

۱۵۰- مار، مرد، رمان، نادر، نادم، مادر، مدار، دامن، درمان

 

جواب بازی آمیرزا مراحل 151-200

۱۵۱- تتو، تاب، توت، تابوت

۱۵۲- رخت، خیر، تایر، خیار، تاخیر، تاریخ

۱۵۳- سنگ، گیس، نگین، سنگین

۱۵۴- رنج، نان، جان، آرنج، نجار، نارنج

۱۵۵- عمو، نوع، مانع، عمان، معنا، معاون

۱۵۶- شاخ، آذر، رخش، خراش، آذرخش

۱۵۷- بغل، لغت، تیغ، بلیت، غیبت، تبلیغ

۱۵۸- تیم، رحم، حرم، حرمت، رحمت، حریم، تحریم

۱۵۹- یکتا، کاری، کتری، تایر، کارت، کتیرا، تاریک

۱۶۰- سیر، سفر، ساری، سفیر، فارس، افسر، فارسی

۱۶۱- رمق، مهر، قبر، قهر، رقم، برق، مقبره

۱۶۲- کشو، کور، شکر، روکش، کشور، کوروش

۱۶۳- سیم، رسم، مرسی، موسی، سمور، مسیر، موسیر

۱۶۴- آوا، آوار، اهورا، آواره

۱۶۵- چای، چال، خال، خالی، خیال، یخچال

۱۶۶- درس، دیر، دسر، پدر، دیس، سرد، پسر، سپر، پردیس

۱۶۷- نجف، نفس، جان، جنس، اسفنج

۱۶۸- هود، دهل، هلو، هالو، لوده، آلوده

۱۶۹- آتش، گشت، تنگ، نشت، شنا، انگشت

۱۷۰- قله، قلم، ماه، مهال، لقمه، قلمه، مقاله، ملاقه

۱۷۱- مروت، مترو، تورم، تومور، موتور

۱۷۲- مرز، رزم، میز، رمز، امیر، مزار، میرزا

۱۷۳- نقل، قله، ناله، لانه، نهال، نقاله

۱۷۴- رسم، سرما، سوار، راسو، سمور، سماور

۱۷۵- قوا، وقت، فوت، افق، تقوا، توقف، توافق

۱۷۶- فنر، نفس، سفر، افسر، هراس، رفاه، فارس، سفره، فرانسه

۱۷۷- ریه، پاره، آینه، پناه، پینه، پنیر، پیراهن

۱۷۸- انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه

۱۷۹- گود، سود، سنگ، دفن، سوگند، گوسفند

۱۸۰- چین، چای، چادر، چنار، دریا، نادر، دنیا، دینار، دارچین

۱۸۱- باک، نیک، کتاب، تانک، کتان، تنبک، بانک، بیات، نبات، کابینت

۱۸۲- گنج، دنج، هند، جنگ، گنجه، نهنگ، گنده، جنگنده

۱۸۳- نوش، نوه، موش، میوه، منشی، میهن، شیوه، شومینه

۱۸۴- نوک، نیک، نمک، کمان، کمین، کامیون

۱۸۵- قاب، قسم، ساق، ماسه، سهام، ساقه، سماق، مسابقه

۱۸۶- مهر، اخم، خام، پاره، خرما، خمره، خامه، خمپاره

۱۸۷- جان، نجف، نان، اسفنج، فنجان، فسنجان

۱۸۸- کمد، نمک، کند، دکان، کمان، نادم، دامن، نمکدان

۱۸۹- سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه، سورتمه

۱۹۰- حنا، صبح، نصب، حبه، صحنه، انبه، صاحب، صبحانه

۱۹۱- لیز، لبو، ویلا، زیبا، بازو، ویزا، لوزی، زالو، بازی، زابل، لوبیا، زولبیا

۱۹۲- کاج، ساق، کنج، ساکن، جناق، سنجاق، سنجاقک

۱۹۳- ساز، متن، مات، نماز، ماست، زمان، تماس، زمستان

۱۹۴- تانک، کارت، کتان، تانکر، کنترل، کلانتر

۱۹۵- توان، نوبت، وانت، نبات، بانو، آبان، توانا، اتوبان

۱۹۶- پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان

۱۹۷- مبل، لبو، ویلا، بومی، لیمو، مایل، لوبیا، آلبوم، موبایل

۱۹۸- سلام، سالم، سالن، نسیم، سینما، سیمان، سلمانی، سلیمان

۱۹۹- جوش، جشن، دوش، شاد، دانش، جواد، جوان، جادو، وجدان، دانشجو

۲۰۰- بوق، قول، قوا، قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، بالا، باقلوا

 

جواب کامل مراحل بازی باقلوا

جواب کامل همه مراحل بازی پشمک

3.1/5 - (19 امتیاز)

موضوع مرتبط

در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!

درباره تیم ما بیشتر بدانید

پیشنهاد می‌کنیم این مقالات را هم بخوانید

تلویزیون نارین

برای تماشای آنلاین گیم و استریم همین الان کلیک کن

دانلود بزن بهادر

دانلود آخرین نسخه بازی بزن بهادر

دانلود کلش اف زامبی

دانلود آخرین نسخه بازی کلش اف زامبی

لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

2 دیدگاه. همین الان خارج شوید

 • سلام، دوست عزیز این جوابها که اشتباست
  من تو مرحله 69 بودم که وارده سایت تون شدم 69 و 70 که تست کردم دیدم کامل اشتباست

  پاسخ
  • امید مقصودی
   13 آذر 1398 12:16

   با سلام، بازی برخی مراحل رو تغییر داده و باعث شده جواب های برخی مراحل اشتباه بشه. ما جواب های صحیح رو حتما جایگزین می کنیم. شما هم اگر جواب صحیح مرحله ای رو داشتیم همینجا یا در اینستاگرام دیجی بازی برای ما بفرستین تا تصحیح کنیم. ممنون

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید