معرفی بازی school of dragons

همراه با اژدهای خود تمرین کرده، او را آموزش داده و با او در رقابت های مختلف شرکت کنید