آینده صنعت گیم و بازی های ویدئویی؛ روندهای بازار و سرمایه گذاری ها